26.04.16
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................


17.07.15
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................


05.05.15
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................

30.03.15
Внимание! Собрание акционеров!

Детальнее>>

................................................

02.04.14
Внимание! Собрание акционеров!

Детальнее>>

................................................

15.03.13
Внимание! Собрание акционеров!
Детальнее>>
................................................

19.03.12
Внимание! Собрание акционеров!
Детальнее>>

................................................

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

(місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, 14)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

22 квітня 2013 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

(офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 22 квітня 2013 року з 09-00 до 09-50 за адресою:

м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).


Порядок денний зборів:

  1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів.
  2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2012 рік. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2012 рік.
  3. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2012 рік.
  4. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2012 рік.
  5. Про дивіденди за 2012 рік та затвердження бюджету товариства на 2013 рік.
  6. Про відміну окремих рішень, прийнятих Загальними зборами акціонерів ПрАТ „Суднопідйом” 12.04.2012р.
  7. Про переобрання Голови та членів Наглядової Ради товариства.
  8. Про переобрання Ревізора товариства.
  9. Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 2012 році.
  10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в робочі дні з 19.03.2013 р. з 9.00 до 13.00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (центральний офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к. 3).

Відповідальна особа – Желєзняк Майя Василівна.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 16 квітня 2013 р.

Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, оформлену у порядку, встановленому законодавством.


Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

(тис.грн.)


Найменування показника

період

2012 рік

2011 рік

Усього активів

12917

12832

Основні засоби

9467

10213

Довгострокові фінансові інвестиції


-

Запаси

1031

1021,7

Сумарна дебіторська заборгованість

1039

1216,8

Грошові кошти та їх еквіваленти

2

376,3

Нерозподілений прибуток

1132

1176,0

Власний капітал

11094

11742,6

Статутний капітал

35

35

Довгострокові зобов’язання

-

-

Поточні зобов’язання

1823

1089,4

Чистий прибуток ( збиток )

-

1488,6

Середньорічна кількість акцій (шт. )

5550

5550

Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

45

45

Голова Наглядової Ради ПрАТ "Суднопідйом" Жолос В.О.


сайт создан компанией создание сайтов