26.04.16
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................


17.07.15
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................


05.05.15
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................

30.03.15
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

02.04.14
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

15.03.13
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

Збори акціонерів

Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

(місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, 14)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів

29 квітня 2015 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

(офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).

Реєстрація учасників зборів відбудеться 29 квітня 2015 року з 09-00 до 09-50 за адресою:

м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).


Порядок денний зборів:

  1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів.
  2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2014 рік. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік.
  3. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2014 рік.
  4. Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2014 рік.
  5. Про дивіденди за 2014 рік та затвердження бюджету товариства на 2015 рік.
  6. Про переобрання Голови та членів Наглядової Ради товариства.
  7. Про переобрання Ревізора товариства.
  8. Про внесення змін до Статуту шляхом викладення його в новій редакції.
  9. Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 2014 році.
  10. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.  

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в робочі дні з 01.04.2015 р. з 9.00 до 13.00 за адресою:  м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (центральний офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к. 3).

Відповідальна особа – Желєзняк Майя Василівна.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах – 23 квітня 2015 р.

Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, оформлену у порядку, встановленому законодавством.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
2014 рік 2013 рік
Усього активів 4194 12917
Основні засоби 472 9467
Довгострокові фінансові інвестиції    
Запаси 1148 810
Сумарна дебіторська заборгованість 671 635
Грошові кошти та їх еквіваленти 87 46
Нерозподілений прибуток 488 929
Власний капітал 1650 10891
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 2543 2392
Чистий прибуток ( збиток ) - -
Середньорічна кількість акцій (шт. ) 5550 5550
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 27 33

Голова Наглядової Ради ПрАТ "Суднопідйом" Жолос В.О.


сайт створено компанією создание сайтов