26.04.16
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................


17.07.15
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................


05.05.15
Повідомлення про виникнення особливої інформації
Детальніше>>

................................................

30.03.15
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

02.04.14
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

15.03.13
Увага! Збори акціонерів
Детальніше>>

................................................

Новини

Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”
(місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, 14)
повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів
12 квітня 2012 року о 10-00 за адресою: м. Київ, вул. Борисоглібська, 14
(офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).
Реєстрація учасників зборів відбудеться 12 квітня 2012 року з 09-00 до 09-50 за адресою:
м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к.3).

Порядок денний зборів:

  1. Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів.
  2. Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2011 рік. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік.
  3. Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2011 рік.
  4. Про дивіденди за 2011 рік та затвердження бюджету товариства на 2012 рік.
  5. Про затвердження договору №1406-11 від 14.06.2011р.; договору №107-11 від 01.07.2011р.; договору №3006-11 від 30.06.2011р.; договору №21-11/2011 від 21.11.2011р.; договору №1507 від 01.07.2011р.; договору №08/11 від 16.08.2011р.; договору №ВЛ-15/2011 від 15.04.2011р.; договору №0512ПО від 12.05.2011р.; договору №0615 БР від 15.06.2011р.; договору №070411 від 04.07.2011р.
  6. Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством.  

З матеріалами, пов’язаними з порядком денним, можна ознайомитись в робочі дні з 12.03.2012 р. з 9.00 до 13.00 за адресою:  м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (центральний офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к. 3).

Відповідальна особа – Желєзняк Майя Василівна.

Для участі у зборах акціонерам-фізичним особам необхідно при собі мати паспорт, а уповноваженим представникам – паспорт та довіреність, оформлену у порядку, встановленому законодавством.

Дата складення переліку акціонерів,  які  мають  право на участь у загальних зборах – 12.04.2012 року.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Найменування показника період
2011 рік 2010 рік
Усього активів 12832 11120
Основні засоби 10213 10100
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 1021,7 644
Сумарна дебіторська заборгованість 1216,8 179
Грошові кошти та їх еквіваленти 376,3 99
Нерозподілений прибуток 1176,0 157
Власний капітал 11742,6 10723
Статутний капітал 35 35
Довгострокові зобов’язання - -
Поточні зобов’язання 1089,4 397
Чистий прибуток ( збиток ) 1488,6 157
Середньорічна кількість акцій (шт. ) 5550 5550
Кількість власних акцій , викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 45 44

Голова Наглядової Ради ПрАТ "Суднопідйом" Жолос В.О.


сайт створено компанією создание сайтов