26.04.16
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................


17.07.15
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................


05.05.15
Сообщение о возникновении особой информации

Детальнее>>

................................................

30.03.15
Внимание! Собрание акционеров!

Детальнее>>

................................................

02.04.14
Внимание! Собрание акционеров!

Детальнее>>

................................................

15.03.13
Внимание! Собрание акционеров!
Детальнее>>
................................................

19.03.12
Внимание! Собрание акционеров!
Детальнее>>

................................................

Другая информация

26.04.16

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Виконавчий директор
 (посада)

 (підпис)
Коломiєць Геннадiй Володимирович
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 27.04.2016
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери,
сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СУДНОПIДЙОМ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
04070, м.Київ, вул.Борисоглiбська, 14
4. Код за ЄДРПОУ
13681898
5. Міжміський код та телефон, факс
(044) 428-87-53 (044) 428-87-53
6. Електронна поштова адреса
sudnopidyom.com.ua

 
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 82 (2336) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 28.04.2016
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці sudnopidyom.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
26.04.2016 звільнено Головний бухгалтер Герасименко Iрина Емiлiвна - -- 0.00
Зміст інформації:

Згiдно Наказу вiд 26.04.2016р. №4/к звiльнено за власним бажанням (ст.38 КЗпП України) з посади Головного бухгалтера Герасименко Iрина Емiлiвна. Перебувала на посадi з 01.03.2003р. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi емiтента.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала. На дату подання особливої iнформацiї головного бухгалтера ПрАТ "Суднопiдйом" не призначено.


17.07.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство"Суднопiдйом"
2. Код за ЄДРПОУ 13681898
3. Місцезнаходження 04070, Київ, Борисоглiбська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (044) 428-8753 (044) 428-8753
5. Електронна поштова адреса sudo@ua.fm  
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації //sudnopidyom.com.ua/  
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

На засiданнi Наглядової ради Товариства ПрАТ „Суднопiдйом” (Протокол № б/н вiд 16.07.2015р.) було прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

 • Звiльнення з посади Виконавчого директора ПрАТ «Суднопiдйом» Кравченко Iгоря Володимировича (Паспортнi данi: ВВ №449662, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 06.06.1998р.). Звiльнення Виконавчого директора Товариства вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н вiд 16.07.2015р.), згiдно з поданою заявою за згодою сторiн. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Виконавчого директора ПрАТ «Суднопiдйом» з 29.04.2015р. по 16.07.2015р.
 • Призначення на посаду Виконавчого директора ПрАТ «Суднопiдйом» Коломiйця Геннадiя Володимировича (Паспортнi данi: СМ №563662, виданий Обухiвським РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 13.10.2003р.).Призначення Виконавчого директора Товариства вiдбулося за рiшенням Наглядової ради Товариства (Протокол № б/н вiд 16.07.2015р.) у зв`язку з поданою заявою. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення Виконавчого директора Товариства вiдбулося строком на один рiк, до 16.07.2016 року (включно), згiдно п. 8.4. Статуту Товариства. Особа протягом своєї дiяльностi перебувала на посадах: Директора ТОВ «АНТАРАЛЬ» з 01.08.2011р. по 04.02.2013р.; - Директора ТОВ «ЮГ-КОНТРАКТ» з 01.10.2013р. по 20.04.2015р.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Виконавчий директор (підпис) Коломiєць Геннадiй Володимирович
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 16.07.2015
(дата)


05.05.15

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство „Суднопiдйом”
2. Код за ЄДРПОУ 13681898
3. Місцезнаходження 04070, м. Київ, Борисоглiбська, 14
4. Міжміський код, телефон та факс (0-44) 428-8753, (0-44) 428-8753
5. Електронна поштова адреса sudo@ua.fm
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації //sudnopidyom.com.ua/
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Загальнi збори акцiонерiв ПрАТ „Суднопiдйом” (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.) прийняли рiшення про змiну складу посадових осiб, а саме:

 • Звiльнено (припинено повноваження) Виконавчого директора ПрАТ „Суднопiдйом” Калабу Бориса Миколайовича(Паспорт данi: СО №493614, виданий Ленiнградським РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi, 28.11.2000р.).Звiльнення Виконавчого директора Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Виконавчого директора Товариства з 22.06.2012 р. по 29.04.2015р.
 • Звiльнено (припинено повноваження) Голови Наглядової Ради ПрАТ „Суднопiдйом” Жолоса Володимира Олександровича (Паспортнi данi: СО №953848, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києвi, 06.06.2002р.). Звiльнення Голови Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Голови Наглядової ради Товариства з 22.04.2013р. по 29.04.2015р.
 • Звiльнено (припинено повноваження) члена Наглядової Ради ПрАТ „Суднопiдйом” Єрьомiна Миколи Федоровича (Паспортнi данi: СО № 807136, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 13.08.2002р.). Звiльнення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Посадова особа володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 0,0901%, розмiр пакета акцiй складає 31,50 грн. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 22.04.2013р. по 29.04.2015р.
 • Звiльнено (припинено повноваження) члена Наглядової Ради ПрАТ „Суднопiдйом” - юридичну особу – Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю „Суднопiдйом-Транс” (мiсцезнаходження: 04123, м.Київ, вул.Iвана Їжакевича, 21, к.19, код за ЄДРПОУ 35961220). Звiльнення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Володiє часткою в статутному капiталi Товариства – 60,58%, розмiр пакета акцiй складає 21 180,60 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi члена Наглядової ради Товариства з 22.04.2013р. по 29.04.2015р.
 • Звiльнено (припинено повноваження) Ревiзора ПрАТ „Суднопiдйом” Любарову Тетяну Петрiвну (Паспортнi данi: СН №102904, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 06.02.1996р.). Звiльнення Ревiзора Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р). Дострокове звiльнення, згiдно з поданою заявою. Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Ревiзора Товариства з 22.04.2013р. по 29.04.2015р.
 • Призначено (обрано) на посаду Виконавчого директора ПрАТ «Суднопiдйом» - Кравченка Iгоря Володимировича (Паспортнi данi: ВВ №449662, виданий Артемiвським МВ УМВС України в Донецькiй областi, 06.06.1998р. Призначення Виконавчого директора Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол № 1/2015 вiд 29.04.2015 р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення Виконавчого директора Товариства вiдбулося строком на 1 рiк. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: - менеджера з продажу ТОВ «МЕРЕДIАН ЦЕНТР».
 • Призначено (обрано) Голову Наглядової ради Терпана Романа Миколайовича (Паспортнi данi: СА №498825, виданий Бердянським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi,24.06.1997р.). Призначення Голови Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення Голови Наглядової ради Товариства вiдбулося строком на 3 роки. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: - старшого оперуповноваженого карного розшуку ГУ МВС України в м. Києвi.
 • Призначено (обрано) члена Наглядової ради Шеметило Євгенiя Петровича (Паспортнi данi: СК № 367221, виданий Українським МВМ Обухiвського РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 30.11.1996р.). Призначення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося строком на 3 роки. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: заступника Генерального директора ПАТ «СЕВАСТОПОЛЬЖИТЛОБУД».
 • Призначено (обрано) члена Наглядової ради Кiронда Олександра Васильовича (Паспортнi данi: СК №871647, Українським МВМ Обухiвського РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 30.06.1998р.). Призначення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення члена Наглядової ради Товариства вiдбулося строком на 3 роки. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: iнженера системи безпеки ТОВ «КОМКОН ГРУП».
 • Призначено (обрано) Ревiзора Товариства Мирончук Володимира Петровича (Паспортнi данi: СН №621396, виданий Мiнським РУГУ МВС України в м. Києвi, 04.11.1997р.). Призначення Ревiзора Товариства вiдбулося за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв Товариства (Протокол №1/2015 вiд 29.04.2015р.). Посадова особа не володiє часткою у статутному капiталi Товариства. У посадової особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Призначення Ревiзора Товариства вiдбулося строком на 3 роки. Особа протягом останнiх 5 рокiв обiймала посади: - Фiзична особа пiдприємець Мирончук Володимир Петрович - з 2010 року – по теперiшнiй час.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Виконавчий директор (підпис) Кравченко Iгор Володимирович
(ініціали та прізвище керівника)
М.П. 30.04.2015
(дата)


Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

(місцезнаходження: 04070, м.Київ, вул. Борисоглібська, 14)
повідомляє, що 29.04.2014р. відбулися чергові загальні збори акціонерів.

Підсумки голосування з питань, рішення з яких прийняті черговими загальними зборами:

Питання №1 порядку денного: „Про обрання лічильної комісії зборів, обрання Голови та Секретаря зборів”. Проект рішення:  „Призначити лічильну комісію для проведення підрахунку голосів на чергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Суднопідйом» 29.04.2014 р. в наступному складі:

 • Герасименко Ірина Емілівна – голова комісії;
 • Пилипенко Артем Олегович – член комісії.

Призначити керівний орган чергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ „Суднопідйом” 29.04.2014 р. (президію) в кількості 2 осіб:

 • Єрьомін Микола Федорович - Голова зборів,
 • Жолос Володимир Олександрович – секретар зборів”.

Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №2 порядку денного: „Про затвердження звіту Наглядової Ради товариства за 2013 рік. Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік”. Проект рішення: „Визнати роботу Наглядової Ради за 2013 рік задовільною. Затвердити звіт Наглядової Ради товариства за 2013 рік і основні напрямки діяльності на 2014 рік. Затвердити річні результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2013 рік”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №3 порядку денного: „Про затвердження звіту Ревізора товариства за 2013 рік”. Проект рішення: „Затвердити звіт Ревізора товариства за 2013 рік”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №4 порядку денного: „Про затвердження звіту Виконавчого Директора товариства за 2013 рік”. Проект рішення: „Затвердити звіт Виконавчого Директора товариства за 2013 рік”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №5 порядку денного: ”Про дивіденди за 2013 рік та затвердження бюджету товариства на 2014 рік”. Проект рішення: „Враховуючи важкий фінансовий стан підприємства та незначні доходи ПрАТ „Суднопідйом” у 2013 році, виплату дивідендів за 2013 рік не здійснювати. Затвердити запропонований бюджет ПрАТ „Суднопідйом” на 2014 рік”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №6 порядку денного: „Про затвердження окремих договорів, укладених товариством в 2013 році”. Проект рішення:
„Затвердити договори та інші значні правочини, вчинені товариством у 2013 році”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

Питання №7 порядку денного: „Про попереднє схвалення вчинення значних правочинів товариством”. Проект рішення: „Згідно Закону України „Про акціонерні товариства” схвалити  вчинення товариством (Головою Наглядової Ради чи іншими уповноваженими особами від імені товариства) значних правочинів за предметом діяльності товариства вартістю до 50 мільйонів гривень в період з 29.04.2014 р. до дня проведення наступних загальних зборів акціонерів товариства”.
Результат голосування: „ЗА” - 3347 (100%) голоси. Рішення прийнято.

З питань, пов’язаних з підсумками голосування, звертатись за адресою:  м. Київ, вул. Борисоглібська, 14 (центральний офіс ПрАТ „Суднопідйом”, 3-й поверх, к. 3). Тел. (0-44) 428-87-53. Відповідальна особа – Желєзняк Майя Василівна.

Голова Наглядової Ради ПрАТ "Суднопідйом"                                                                          Жолос В.О.


Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

ПОВІДОМЛЕННЯ 
про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  „Суднопідйом”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13681898

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0-44) 428-8753

1.6. Електронна поштова адреса емітента: sudo@ua.fm

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.sudnopidyom.com.ua

1.8. Вид  особливої  інформації: Зміна посадових осіб товариства.

2. Текст повідомлення

Загальними зборами акціонерів ПрАТ „Суднопідйом” 22.04.2013р., у зв’язку із закінченням строку повноважень, було прийнято рішення про зміну в складі посадових осіб товариства, а саме:

 • призначено (переобрано) Голову Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом” Жолоса Володимира Олександровича  (паспорт серія СО №953848, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м.Києві 06.06.2002 р.), ідентифікаційний номер платника податків - 1795807511, який володіє часткою в статутному капіталі – 0,9009 % і є власником 50 простих іменних акцій ПрАТ „Суднопідйом”, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – Голова Наглядової Ради товариства; посадову особу обрано строком на 3 (три) роки;
 • призначено (переобрано) члена Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом” Єрьоміна Миколу Федоровича (паспорт серія СО №807136, виданий Деснянським РУ ГУ МВС України в м. Києві 13.08.2002р.), ідентифікаційний номер платника податків - 1560312034, який володіє часткою в статутному капіталі – 0,0901 %  і є власником 5 простих іменних акцій ПрАТ „Суднопідйом”, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – член Наглядової Ради товариства; посадову особу обрано строком на 3 (три) роки;
 • призначено (переобрано) члена Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом” - юридичну особу – Товариство з обмеженою відповідальністю „Суднопідйом-Транс” (місцезнаходження: 04123, м.Київ, вул.Івана Їжакевича, 21, к.19, код за ЄДРПОУ 35961220), яка володіє часткою в статутному капіталі – 50,4865 %  і є власником 2802 простих іменних акцій ПрАТ „Суднопідйом”, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – член Наглядової Ради товариства; посадову особу обрано строком на 3 (три) роки;
 • призначено (переобрано) Ревізора ПрАТ „Суднопідйом” Любарову Тетяну Петрівну (паспорт серія СН №102904, виданий Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві 06.02.1996р.), ідентифікаційний номер платника податків - 1868211141, яка володіє часткою в статутному капіталі – 0,0901 %  і є власником 5 простих іменних акцій ПрАТ „Суднопідйом”, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – Ревізор товариства; посадову особу обрано строком на 3 (три) роки.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом”                          Жолос Володимир Олександрович 


Про підсумки голосування, від 13.04.2012 

Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента
(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  „Суднопідйом”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13681898

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0-44) 428-8753

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  sudnopodjem@atrep.com.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.sudnopidyom.com.ua.

1.8. Вид  особливої  інформації: Зміна посадових осіб товариства.

2. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПрАТ „Суднопідйом” 22.06.2012р. (Протокол засідання Наглядової Ради №13 від 22.06.2012р.) було прийнято рішення про зміну в складі посадових осіб товариства, а саме: відкликано повноваження (звільнено) Дідусенка Віталія Тимофійовича з посади Виконавчого Директора ПрАТ „Суднопідйом” (паспорт серія СН №503631, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03.06.1997 р.), ідентифікаційний номер платника податків – 1902801233, який не володіє часткою в статутному капіталі і не є власником акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; на посаді з 07.06.2012р.

Наглядовою Радою ПрАТ „Суднопідйом” 22.06.2012р. (Протокол засідання Наглядової Ради №13 від 22.06.2012р.) було прийнято рішення про зміну в складі посадових осіб товариства, а саме: призначено Виконавчого Директора ПрАТ „Суднопідйом” Калабу Бориса Миколайовича (паспорт серія СО №493614, виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в місті Києві 28.11.2000р.), ідентифікаційний номер платника податків – 1951805315, який не володіє часткою в статутному капіталі і не є власником акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – начальник дільниці; посадову особу обрано на один рік.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом”                          Жолос Володимир Олександрович 


Приватне акціонерне товариство „Суднопідйом”

ПОВІДОМЛЕННЯ
про виникнення особливої інформації про емітента

(для розміщення у стрічці новин та опублікування у офіційному друкованому виданні)

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство  „Суднопідйом”

1.2. Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 13681898

1.4. Місцезнаходження емітента: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: (0-44) 428-8753

1.6. Електронна поштова адреса емітента:  sudnopodjem@atrep.com.ua  

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації – www.sudnopidyom.com.ua.

1.8. Вид  особливої  інформації: Зміна посадових осіб товариства.

2. Текст повідомлення

Наглядовою Радою ПрАТ „Суднопідйом” 07.06.2012р. (Протокол засідання Наглядової Ради №11 від 07.06.2012р.) було прийнято рішення про зміну в складі посадових осіб товариства, а саме: призначено Виконавчого Директора ПрАТ „Суднопідйом” Дідусенка Віталія Тимофійовича (паспорт серія СН №503631, виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в місті Києві 03.06.1997 р.), ідентифікаційний номер платника податків – 1902801233, який не володіє часткою в статутному капіталі і не є власником акцій товариства, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; попередня посада – заступник директора товариства; посадову особу обрано на один рік.

3. Підпис

3.1. Особа,  зазначена   нижче,   підтверджує   достовірність інформації,  що міститься у повідомленні,  та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Голова Наглядової Ради ПрАТ „Суднопідйом”                          Жолос Володимир Олександрович
 


сайт создан компанией создание сайтов